Gall Teithio Fod Yn Bleserus-Dyma Sut!

Ar unrhyw adeg pan fyddwch mewn gwlad dramor, yfwch ddŵr potel. Gwledydd ar draws y byd yn trin eu dŵr yn wahanol nag eraill. Er ei bod yn bosibl iawn y bydd y dŵr yn ddiogel i ‘ w yfed, gall hefyd fod ag ychwanegion nad yw eich corff yn arfer â hwy, a allai achosi problemau poenus i lawr y ffordd. Chwarae’ n’ ddiogel.
Os ydych am geisio cael sedd wag, mae rhai triciau i’w cynnig. Gofynnwch am sedd ger Pen ôl yr awyren, oherwydd bod y rhain yn gyffredinol yn llenwi’n olaf. Os nad ydych yn gyfforddus â hynny, gofynnwch am sedd rhes ymadael. Daw’r seddi hyn â chyfrifoldeb ychwanegol, nad oes llawer ohonynt yn barod i’w derbyn.
Mae ‘ r rhain yn unig yn rhai o ‘ r driciau allan yno i helpu i wneud eich gwyliau hassle-rhad ac am ddim. Os byddwch yn canfod eich bod yn gallu defnyddio mwy, mae ‘ r rhyngrwyd yn llawn awgrymiadau defnyddiol a all eich helpu. Ond gobeithio bod o leiaf ychydig o ‘ r cynghorion a ddarperir yma wedi eich helpu.Gall teithio mewn modd cyfeillgar i anifeiliaid anwes fod yn bleserus iawn os ydych yn cynllunio ymlaen llaw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod os yw’ ch anifail anwes yn teithio’ n dda cyn ei orfodi I farchogaeth auto hir. Gall y rhyngrwyd eich helpu i ddod o hyd i lety a chyrchfannau cyfeillgar anifeiliaid anwes sy ‘ n gallu gwneud vacatsiynu gyda ‘ ch anifail anwes hwyl ac yn rhad. Wedi mynd Mae dyddiau gadael eich ffrind blewog adref.
Efallai y bydd traeth neu ddinas yn edrych yn hardd yn y lluniau niferus sydd ar y safle teithio eich bod yn archebu eich safle trwyddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar gymaint o adnoddau ar-lein I wneud yn siŵr bod yr un rydych chi’ n bwriadu ymweld â hello yn lân ac yn ddiogel I chi a’ ch teulu.
Dewch â llyfr gemau neu gerdyn busnes eich Motel gyda chi wrth deithio am y ddinas. Os byddwch yn mynd ar goll, bydd hyn yn eich helpu i gael cyfarwyddiadau gan rywun sy ‘ n mynd heibio neu yrrwr tacsi. Mae’ n’ eithaf defnyddiol I’ r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â’ r iaith leol.
Heriwch eich hun I bacio un tote yn unig. Po fwyaf o fagiau sydd gennych, po fwyaf o bwyso a wnewch, byddwch yn ei gwneud yn anos symud o un lleoliad i’r nesaf. Ffordd wych o ateb yr her hon yw mapio anghenion eich dillad cyn eu pacio, ac yna ystyried ffyrdd o gymysgu a chyfateb dillad i wneud dyletswydd dwbl a hyd yn oed driphlyg. Os oes rhywun yn mynnu rhaid I chi ymweld â’ un Swyddfa, yna cerdded yno gyda nhw.
Os byddwch chi allan o ‘ r dref am ychydig ddyddiau neu fwy, ystyriwch gael rhywun rydych chi ‘ n ei adnabod yn gyrru gan eich tŷ yn achlysurol i wneud yn siŵr bod popeth yn edrych yn iawn. Efallai y byddwch hefyd am iddynt fynd i mewn a throi goleuadau ymlaen yn y nos. Bydd hyn yn gadael i unrhyw un sy ‘ n gwylio wybod bod y tŷ yn derbyn gofal.

Un ffactor na ddaw i ‘ r meddwl o bosibl wrth gynllunio teithio yw ‘ r tywydd. Drwy edrych ar ragolygon y tywydd cyn teithio, neu o bosibl hyd yn oed cyn penderfynu pryd i deithio, bydd rhywun yn gwybod beth i ‘ w ddisgwyl. Os yw ‘ r tywydd yn edrych yn ddrwg, gellir paratoi ar gyfer neu hyd yn oed aildrefnu ‘ r daith.
Pan fyddwch chi ‘ n penderfynu teithio ac eisiau gwneud y gorau o ‘ ch amser oddi cartref, treuliwch amser yn gwneud eich ymchwil nawr. Mynnwch deimlad o ‘ r hyn rydych chi am ei wneud yn eich cyrchfan. Gwnewch eich amheuon a ‘ ch cynlluniau cinio cyn amser i leihau ‘ r drafferth.
Ewch â’ch eitemau teithio eich hun ar yr awyren. Mae hyn yn cynnwys clustog, blanced, dyfais adloniant a chlustffonau. Mae dod â’r eitemau hyn yn eich galluogi i fod yn hunangynhaliol yn hytrach na chael eich gorfodi i ddibynnu ar y cwmni hedfan am eich anghenion. Hefyd ystyriwch fynd â’ch bwyd eich hun. Mae prisiau bwyd hedfan yn gallu bod yn rhesymol, ond does ganddyn nhw ddim dewis da iawn.

Prynwch becyn o bethau ymolchi a’ un neilltuo ar gyfer teithio o’ r neilltu yn unig. Os byddwch yn teithio ‘ n aml, gall pacio ‘ ch holl bethau ymolchi fod yn boen. Nid yw ‘ n anodd o gwbl anghofio rhywbeth mor syml â brwsh dannedd neu ffon o ddadodorant. Arbedwch amser drwy brynu place o’ r pethau hyn yr ydych yn eu cadw wrth regulation, dim ond ar gyfer mynd â chi ar dripiau.
Estyn allan i ‘ ch rhwydwaith. Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ei gwneud yn syml I gael awgrymiadau gan eich ffrindiau a chasglu eu hymennydd’m wybodaeth. Postiwch gwestiwn am eich cyrchfan that a byddwch yn debygol o gael llawer o ymatebion. Mae ‘ r atebion sydyn hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan fyddwch ar eich taith ac yn chwilio am le i fwyta cyn gynted â phosibl.
Mae byw mewn hostel yn ffordd wych o deithio. Gallwch aros mewn hosteli ar hyd a lled y byd wrth i chi deithio ar gyfandir neu dramor. Bydd y rhan fwyaf yn caniatáu i chi aros am ddim, tra bod eraill yn codi ffi fechan iawn neu a ydych yn gweithio ychydig ar gyfer ystafell a Bwrdd tra ‘ n byw yno.
Wrth deithio ar awyren, peidiwch â dibynnu ar y cwmni hedfan am unrhyw un o’ch anghenion cysurlon, hyd yn oed os yw’n hedyn rhyngwladol. Dewch ag unrhyw beth sydd ei angen arnoch i’ch cadw’ch hun yn gyfforddus. Dylech hefyd bacio byrbrydau er mwyn sicrhau na fyddwch yn mynd yn llwglyd os nad ydych yn hoffi’mae hyn y mae’r cwmni hedfan yn ei gynnig.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *