Mynnwch Lawer O Gynghorion Da Yma Am Deithio

Rhowch olwg ar hyder pan fyddwch allan yn eich cyrchfan teithio. Os ydych chi ‘ n edrych ar goll ac yn ddryslyd, mae ‘ n debygol y byddwch chi ‘ n cael eich targedu gan droseddwyr neu artistiaid sgam. Byddwch yn edrych fel targed hawdd os byddwch yn ymddangos fel pe na baech yn gwybod i ble yr ydych yn mynd.
Wrth deithio, nid yw bob amser yn angenrheidiol i aros gyda ‘ i gilydd. Gadewch I mam fynd â’ r plant un diwrnod tra bod daddy yn mwynhau rownd o golff. Dylai’ r Mother diwrnod nesaf ymlacio yn y SPA tra bod daddy a’ r plant yn mwynhau amser pwll. Mae hollti yn caniatáu I yn rhiant fwynhau seibiant sydd ei angen yn fawr yn ystod amser teithio.
Os byddwch yn teithio llawer yna gallech arbed arian drwy brynu polisi yswiriant teithio aml-daith blynyddol. Gall prynu yswiriant teithio ar gyfer pob un daith y byddwch yn ei gymryd fod yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser. Os ydych yn cymryd mwy na 5 taith y flwyddyn, ystyriwch fuddsoddi mewn polisi yswiriant teithio blynyddol er mwyn arbed amser ac arian.Dewch â Bwrdd Dileu a marcwyr sych gyda chi pan fyddwch yn teithio ar extended fordaith. Rhoi ‘ r eitemau hyn ar eich drws; byddwch yn awr yn cael amser haws yn adnabod eich ystafell, a gall eich teulu ysgrifennu nodiadau arno i ddweud wrthych i ble maen nhw ‘ n mynd. Paratowch y Bwrdd Dileu sych cyn i chi adael am y daith drwy gludo magnetau i ‘ r cefn ohono.
Os ydych chi ‘ n teithio gyda ‘ ch plant yn y car, rhowch y cyfle iddyn nhw eistedd yn eich sedd. Bydd eich plentyn yn teimlo ‘ n arbennig ac yn mwynhau cael rhywfaint o amser o ansawdd yn eistedd gyda ‘ r gyrrwr. Bydd hefyd yn cadw ‘ r daith yn gyffrous i ‘ r oedolion a ‘ r plant. Gallwch fynd allan o ddarn, cael rhywfaint o fwyd, ac adfywio fel arall. Byddech yn synnu faint yn gyflymach y daith yn mynd os ydych yn torri i fyny.
Wrth deithio ar extended fordaith, mae’ n bwysig I hint Aelodau’ r staff hyd yn oed cyn eu bod wedi perfformio gwasanaeth. Byddwch yn dod I gysylltiad â’ r gweithwyr hyn lawer gwaith drwy gydol eich arhosiad ar fwrdd, felly rhowch suggestion ar unwaith I’ ch stiward caban ar ôl I chi gyrraedd. Mae ansawdd y gwasanaeth a dderbyniwch yn debygol o fod hyd yn oed yn well nag y byddai wedi bod fel arall. Er ei fod yn fach yn aml, mae rhai safleoedd peiriannau chwilio yn ychwanegu ffi in eu hardrethi. Er mwyn osgoi’ r ffi, edrychwch ar wefan y cwmni hedfan yn uniongyrchol neu rhowch alwad I’ r gwesty’m eu hardrethi.
Os ydych yn defnyddio ‘ r cynghorion a ddarparwyd, dylech allu cael pasbort dilys mewn cyfnod byr iawn o amser. Mae ‘ n bwysig cadw ‘ r pasport mewn lle diogel bob amser er mwyn i chi wybod ble mae hi pan fydd ei angen arnoch.

Dewiswch westy sydd â chludiant cyhoeddus ar gael yn rhwydd a lle mae ‘ r diogelwch yn dda. Gwiriwch eich ystafell pan fyddwch yn edrych i mewn i wneud yn siŵr bod yr holl ffenestri clo yn ogystal â ‘ r drysau. Gofynnwch i ddiogelwch gwesty i fynd gyda chi i ‘ r maes parcio os nad ydych chi ‘ n teimlo ‘ n gyfforddus yn yr ardal.
Prynwch ffôn mobile ragdaledig rhad yn eich gwlad gyrchfan os ydych yn teithio dramor. Mae gan lawer o gwmnïau ffôn ffioedd uchel iawn in ddefnydd rhyngwladol. Yn hytrach na chael Bil mawr, prynwch ffôn mobile rhagdaledig rhad pan gyrhaeddwch, felly gallwch gadw mewn cysylltiad heb y Bil enfawr.
Wrth deithio, bydd angen automobile rhent arnoch lawer gwaith. Pan fyddwch yn cyrraedd I gasglu eich automobile, bydd yr asiant yn eich helpu I gwblhau’ r broses rentu. Bydd cytundeb rhentu automobile yn cael ei gyflwyno I chi, gofalwch ei ddarllen yn drylwyr cyn ei arwyddo. Dylech eich sicrhau eich bod yn gwybod yn union beth yw eich atebolrwydd a beth yn union rydych yn talu amdano drwy rentu ‘ r car. Dylech edrych dros y automobile ac os ydych chi’ n gweld unrhyw ddiffygion, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’ I nodi ar y cytundeb.

Os ydych chi ‘ n teithio gyda ‘ ch anifail anwes gwnewch ymweliad milfeddyg cyn i chi adael. Cael archwiliad llawn gyda ‘ ch milfeddyg. Gwnewch yn siŵr hefyd fod eich anifail anwes wedi ‘ i frechu ‘ n llawn. Mae ‘ n syniad da gofyn i ‘ ch milfeddyg a oes modd iddyn nhw gyfeirio at rywun yn yr ardal lle rydych chi ‘ n mynd rhag ofn y bydd angen sylw meddygol ar eich anifail anwes.
Wrth deithio mewn awyren Mae ‘ n hanfodol cyrraedd yn gynnar. Bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i le i barcio, aros mewn llinellau hir ar fannau gwirio diogelwch, ac mae yna bob amser y posibilrwydd bod y cwmni hedfan yn gorwneud y daith hedfan. Wrth ddefnyddio ‘ r cwmnïau awyrennau, dylech bob amser roi mwy o amser i ‘ ch hunan.
Wrth rentu automobile cymerwch yr amser cyn I chi adael y garej parcio I ymgyfarwyddo â’ I nodweddion mwyaf sylfaenol.
Peidiwch â chymryd llawer o bethau gwerthfawr gyda chi. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr yswiriwr ond yn cwmpasu swm doler penodol ar gyfer eich bagiau. Os oes gennych ychydig o gemwaith drud ynddo, efallai na fyddwch yn adennill ei werth. Cofiwch y bydd yr yswiriwr ond yn talu allan beth yw gwerth yr eitem ar yr adeg y caiff ei cholli.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *